Direct naar de navigatie

Stichting OVN

Doelstellingen

Stichting

De OVN is een onafhankelijke, academische organisatie, die niet verbonden is aan enige vrijmetselaarsloge of andere esoterische organisatie.

Het doel van de Stichting OVN is conform haar statuten: ‘het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek vanuit alle disciplines naar de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland en haar voormalige grondgebieden in de periode vanaf haar ontstaan tot op heden, alsmede het bevorderen van de verspreiding van de verkregen kennis en onderzoeksresultaten op dit vakgebied’.

Om de doelstelling te bereiken, worden periodiek onderzoeksbeurzen ter beschikking gesteld van studenten en wetenschappelijk onderzoekers. Daarnaast kan de OVN participeren in de organisatie van lezingen, tentoonstellingen en congressen, erfgoedprojecten en de totstandkoming van publicaties. De stichting vervult een loket- en adviesfunctie voor een breed publiek.

Wetenschappelijk onderzoek naar vrijmetselarij

De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat sinds het begin van de 18de eeuw een belangrijke invloed heeft gehad op de Europese cultuur. Het is de oudste, niet-kerkelijke organisatie die nog bestaat.
Het gedachtegoed van de vrijmetselarij en haar symboliek zijn uitgedragen in het leven en werk van individuele leden. Ze zijn gedurende 300 jaar geïntegreerd in de westerse cultuur, wetenschap, politiek en kunsten, en hebben zo een plaats verkregen in onze samenleving.
Als plaatselijke verenigingen hebben vrijmetselaarsloges en hun leden vaak een belangrijke rol gespeeld in locale ontwikkelingen. De vrijmetselarij stond aan de wieg van tal van goede doelen, bedrijven, sociale hervormingen en wetenschappelijke organisaties, al zijn die wortels vandaag de dag vergeten.

De afgelopen decennia zijn aan diverse buitenlandse universiteiten leerstoelen en onderzoekcentra voor de geschiedenis van de vrijmetselarij opgericht.
Nederland kent twee leerstoelen die de vrijmetselarij tot hun vakgebied rekenen: de leerstoel voor Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel Europees verschijnsel aan de Universiteit Leiden (sinds 2010 inactief) en de leerstoel voor de Geschiedenis van de Hermetische Filosofie en Verwante Stromingen aan de Universiteit van Amsterdam.

Ook is Nederland twee unieke studiecollecties voor dit vakgebied rijk: het Vrijmetselarij Museum te Den Haag en de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam.

Door de oprichting van de leerstoelen is het aantal studenten en onderzoekers dat belangstelling voor het vakgebied toont snel toegenomen. De vrijmetselarij en haar invloed op de Europese cultuur worden thans bestudeerd vanuit diverse vakgebieden: zowel sociale en historische wetenschappen, als culturele en religie studies.

Belang van financiële steun voor onderzoek

Onderzoek is kostbaar. Het brengt reis- en materiaalkosten met zich mee, waarin studenten en onderzoekers niet zelf kunnen voorzien. Daarom moeten fondsen beschikbaar komen die wetenschappelijk onderzoek op het vakgebied in praktische zin mogelijk maken.

Er staan echter weinig financiële middelen ter beschikking van studenten en onderzoekers. Universitaire fondsen zijn als gevolg van bezuinigingen beperkt en richten zich vrijwel uitsluitend op full time promovendi. Daarnaast is de vrijmetselarij als onderzoeksgebied voor veel instellingen en subsidiegevers nog een onbekend terrein, waaraan door hen (nog) geen budget is toegewezen.

Hierin wil de OVN uitkomst bieden. De stichting werft actief donaties om zo een fonds te vormen, waaruit periodiek onderzoeksbeurzen ter beschikking gesteld worden.

Stichting OVN

Doelstellingen

stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland OVN op Twitter OVN op LinkedIn