Direct naar de navigatie

Colofon

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor volledig risico van de gebruiker. Hoewel aan de totstandkoming en regelmatige actualisering van deze website, de aangeboden informatie en inhoud waarnaar verwezen wordt de uiterste zorg is besteed, kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
De Stichting OVN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. De stichting OVN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud.

Deze website bevat de mogelijkheid om zowel door de stichting als door derden ontwikkelde files en software te downloaden. De Stichting OVN geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software of files. De Stichting OVN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze files of software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.
Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de Stichting OVN liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw voor hen geselecteerd. De Stichting OVN is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Stichting OVN geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. De Stichting OVN aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. De Stichting OVN vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de Stichting OVN en de Stichting geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Tevens is de Stichting niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is de Stichting OVN in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. Hoewel de Stichting OVN alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via Internet verzonden worden. Voor klachten, opmerkingen, of bij signalering van inhoud die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar: info@stichtingovn.nl.

Terug naar Colofon

stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland OVN op Twitter